TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Elli dakikada alabilirim

Bahri Çağlar diyor ki: “Bir gün kardeşim, ben ve Üstad, Barla bahçelerinde oturuyorduk. Üstad bize ders veriyordu. Bir ara dedi: ‘Risale-i Nur’un 600 bin fedâkâr talebeleri var, parmağımı şöyle bir kaldırıversem 50 senelik öcümü 50 dakikada alabilirim; fakat hep böyle yapıyorum (Bahri Ağabey, Üstad’ın yaptığını göstermek için, ellerini önüne bağlayıp, boynunu önüne kırıp biraz bekledi). Bunlara acıyorum (büyümekte olan çocukları îma için, avucu yere bakacak şekilde elini kademe kademe yukarı kaldırdı).”

“Hâşiye: Rus’un başkumandanı kasten önünden üç defa geçtiği halde ayağa kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun idam tehdidine karşı İslâmî izzeti muhafaza için ona başını eğmeyen; İstanbul’u istilâ eden İngiliz başkumandanına ve onun vâsıtasıyla fetvâ verenlere karşı, İslâmiyet şerefi için idam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve ‘Tükürün zâlimlerin o hayasız yüzüne!’ cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılayan; Mustafa Kemal’in, elli mebus için hiddetine ehemmiyet vermeyip, ‘Namaz kılmayan hâindir’ diyen ve Divan-ı Harb-i Örfî (Mahkemesi)’nin dehşetli suallerine karşı, ‘Şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım’ deyip, dalkavukluk etmeyen ve yirmi sekiz sene, gâvurlara benzememek için inzivayı seçip tercih eden bir İslam fedâisi ve Kur’anî hakikatin fedâkâr hizmetkârına maslahatsız ve kanunsuz şekilde ‘Sen, Yahudî ve Hıristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslâm ulemasının icmâına muhalefet edeceksin; yoksa ceza vereceğiz’ denilse, elbette öyle her şeyini Kur’anî hakikate fedâ eden bir adam, değil dünyevî hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, Cehenneme de atılsa, katiyen, yüz ruhu da olsa, bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle, fedâ edecek.

“Acaba, bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının bu Nemrudâne şiddetli zulümlerine karşı, mânevî pek çok kuvveti bulunan bu fedâkârın tahammülü ve maddî kuvvetle ve menfi cihette mukabele etmemesinin hikmeti nedir?

“İşte bunu, size ve umum ehli vicdana ilan ediyorum ki, yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dâhildeki emniyet ve âsâyişi muhâfaza etmek için, Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur’an-ı Hakîm ona o dersi vermiş. Yoksa bir günde, yirmi sekiz senelik zâlim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki, âsâyişi masumların hatırı için muhâfaza yolunda, haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki: ‘Ben, değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da İslâm milletinin hesabına fedâ edeceğim.” (Emirdağ Lâhikası, 322. Sayfa, Hâşiye)

29.12.2015 18:30